O nas


Regulamin

REGULAMIN SKLEPU CHIŃSKA PATELNIA www.chinskapatelnia.pl

I. Definicje:

1.

Dostawcą systemu zamówień internetowych umieszczonego na witrynie internetowej http://www.chinskapatelnia.pl jest firma Tastysoft Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 KRS: 0000411725, NIP: 7252058310, REGON: 101374260.

2.

Zamawiający (Klient) w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

3.

Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, to Firma Handlowo Usługowa Katarzyna Łaz z siedzibą w Bydgoszczy Plac Józefa Weyssenhoffa 9, NIP: 554-039-78-83, REGON: 090034760 lub Franczyzobiorca działający w jej imieniu.

4.

Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu, to serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.chinskapatelnia.pl, za pośrednictwem, którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.

5.

Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony www.chinskapatelnia.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.

6.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

7.

Płatność w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy.

8.             

Płatność Transferuj.pl w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy poprzez system Transferuj.pl

9.             

Dzień roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas od otwarcia lokalu do godziny 23:59.

II Postanowienia ogólne:

1.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.chinskapatelnia.pl .

2.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

3.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.

Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.

2.

Przyjmowanie zamówień odbywa się 24 godziny na dobę zgodnie z informacjami na stronie www.chinskapatelnia.pl .

3.

W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.

IV Dodatkowe informacje, zamówienia telefoniczne:

1.

Sprzedający, zastrzega sobie prawo do nagrywania oraz weryfikacji telefonicznych i wykorzystania tych nagrań w przypadku złamania niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego.

2.

Nagrania przechowywane są na bezpiecznym nośniku danych i będą zniszczone po upływie 120 dni od daty transakcji.

V Dodatkowe informacje, zamówienia internetowe

1.

Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza na stronie www.chinskapatelnia.pl oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Zamawiającego.

2.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia w przypadku, gdy przesłane dane są niejasne, błędne, niepełne lub nie spełniają warunków promocji.

3.

Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji e-mailowej lub telefonicznej Zamawiającego.

4.

Konta stałego klienta nie zawierają danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. są nieobowiązkowe i służą jedynie do realizacji bieżących zamówień.

VI Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1.

Sprzedający może wyznaczyć dopłatę do dowozu lub odmówić dostarczenia towaru, prosząc o odbiór osobisty.

2.

Termin realizacji Zamówienia wynosi do 60 minut od momentu przyjęcia lub zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji, złe warunki atmosferyczne etc.) nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego.

W przypadku wyboru dokładnej godziny realizacji Zamówienia – Restauracja dostarczy je na określoną godzinę z marginesem czasowym +/- 15 minut.

4.

Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane w Zamówieniu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient w ciągu maksymalnie 5 minut zostanie poinformowany przez Restaurację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i przewidywanym czasie jego dostarczenia lub odrzuceniu Zamówienia z podaniem przyczyny. Ww. informacja zostanie przekazana poprzez wyświetlenie się odpowiedniego komunikatu na ekranie monitora lub urządzenia, z którego dokonywane było Zamówienie. Do czasu otrzymania ww. komunikatu nie należy zamykać okna przeglądarki. Po zamknięciu okna przeglądarki przed otrzymaniem informacji zwrotnej od Restauracji jedyną drogą ustalenia przez Zamawiającego stanu realizacji jego Zamówienia jest kontakt telefonicznym ze Sprzedającym.

VII Formy płatności

1.

Dokonanie płatności może nastąpić w 3 formach: gotówką przy odbiorze, kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego przy odbiorze (po wcześniejszym poinformowaniu Restauracji o tym sposobie płatności lub płatności online za pomocą systemu płatności internetowych Transferuj.pl

2.

Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.

3.

Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

4.

Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 3 powyżej, Sklep poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Zamawiającego.

5.

Dostępnym środkiem porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem jest kontakt telefoniczny. Numery telefonów do poszczególnych lokali znajdują się w zakładce „Lokale” na stronie

www.chinskapatelnia.pl

VIII Dodatkowe informacje, System płatności Transferuj.pl: Zwroty

1.

Płatności online Sprzedawca realizuje poprzez serwis Transferuj.pl - dane firmy:

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, NIP 777-306-15-79, REGON 300878437, KRS nr 0000412357.

2.

W przypadku braku potwierdzenia płatności Transferuj.pl w systemie Sprzedawcy Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Zamawiający winien wówczas skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia lub złożyć Zamówienie ponownie wybierając inną formę płatności (gotówką lub kartą płatniczą u dostawcy Zamówienia).

3.

W przypadku odrzucenia płatności online za Zamówienie Zamawiający ma prawo zrezygnować/odstąpić od realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.

4.

W przypadku niezrealizowania opłaconego z góry przez system płatności Transferuj.pl Zamówienia, Sprzedawca na prośbę Zamawiającego zwróci środki pieniężne poprzez system Tansferuj.pl w terminie do 14 dni roboczych.

IX Dodatkowe informacje, System płatności terminal płatniczy:

1.

Sprzedawca na prośbę Zamawiającego udostępnia opcję płatności za Zamówienie poprzez terminal płatniczy, jednakże musi zostać o tym fakcie poinformowany przed wyjazdem dostawcy tj. maksymalnie do 15 minut od złożenia Zamówienia.

2.

W przypadku rezygnacji z płatności terminalem płatniczym, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie gotówką u dostawcy Zamówienia.

X Prawo odstąpienia od umowy

1.

Przed spełnieniem świadczenia przesz Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny Z Restauracją.

3.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.

Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

XI Reklamacje

1.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2.

Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.

3.

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Restauracji bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.

4.             

Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: marketing@chinskapatelnia.pl

5.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8.

Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę

XII Ochrona danych osobowych:

1.

Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3.

Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.

XIII Postanowienia końcowe:

1.

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2.

Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.chinskapatelnia.pl.

3.

Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

4.

Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

5.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego www.chinskapatelnia.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego www.chinskapatelnia.pl oraz składania Zamówień.

7.

Zamawiający posiadający Konto w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu powinni przesłać na adres Sprzedawcy oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia woli Zamawiającego usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

8.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Chińska Patelnia. Stan na 08.05.2015 roku